Är du utsatt för våld?

Kom ihåg att det är aldrig är för sent att få stöd och samtal, mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Det är en mänsklig rättighet att leva utan våld.

Vill du komma i kontakt med en jourkvinna?

Våld mot kvinnor

Män som utövar våld finns i alla samhällsklasser, det är aldrig ditt fel när du blir utsatt för våld och du är inte ensam i din situation. Det finns olika former av våld, förutom fysiskt våld förekommer även psykiskt våld och hot om våld, sexuellt våld, materiellt och ekonomiskt våld. Nedan följer exempel på hur mäns våld mot kvinnor kan ta sig uttryck.

Fysisk våld

Fysiskt våld kan ta sig uttryck i form av knuffar, slag och stryptag. Våldet kan ge skador som syns, men även skador som inte syns för andra, såsom blåmärken och rivmärken på delar av kroppen som inte är synliga för andra.

Psykisk våld

Psykiskt våld kan ta sig uttryck i form av isolering, hot om våld och kränkningar. Det psykiska våldet kan övergå till fysiskt våld. När en man utövar våld mot en kvinna kontrollerar mannen henne, hotar henne samt skuldbelägger henne för våldet han utsätter henne för.

En man som utövar psykiskt våld mot en kvinna växlar ofta mellan våld och värme, vilket innebär att mannen utsätter kvinnan för våld samtidigt som han växlar våldet med kärlek. Växlingen mellan våld och värme gör det svårt för en kvinna att ta sig ur relationen. En man som utsätter en kvinna för psykiskt våld kan även hota att skada kvinnans barn, husdjur eller vänner. Det hotet kan försvåra för en kvinna att ta sig ur relationen och kan isolera henne ytterligare.

Sexuellt våld

Sexuellt våld mot kvinnor och tjejer är en del av mäns våld mot kvinnor. En del män som utövar våld mot kvinnor utsätter även kvinnor för sexuellt våld. Det sexuella våldet kan ta sig uttryck i form av att mannen som utsätter sin partner för våld tvingar sin partner att utföra sexuella handlingar och utsätter henne för sexuella övergrepp. Mäns och killars sexuella våld mot tjejer får också förödande konsekvenser eftersom många unga tjejer blir utsatta för denna form av mäns våld. Tjejerna som utsätts för övergreppen blir ibland filmade eller fotograferade av mannen eller killen som utsätter henne. Bilderna kan användas som utpressning mot tjejen.

Materiellt och ekonomiskt våld

Män som utsätter sin partner för våld kan även skada kvinnans materiella saker som möbler eller skada betydelsefulla saker, våldet kan även riktas mot kvinnans husdjur. Män som utsätter sin partner för våld har ibland kontroll över kvinnans ekonomi och tillgångar. Att kvinnan isoleras från sin egen ekonomi och mannen besitter kontroll gör det svårt för henne att lämna relationen. Mannen kan även ta på sig ekonomiska skulder i kvinnans namn under en lång tid, någonting som försvårar en kvinnas situation om hon försöker ta sig ur relationen.

Om du blir utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld, berätta gärna för någon i din närhet att du blir utsatt. För gärna dagbok så du lättare kommer ihåg vad som händer, uppsök läkare för att dokumentera skadorna, ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar på dig och tror på din berättelse utan att ifrågasätta. Gör en polisanmälan om du blivit utsatt, eftersom våld mot kvinnor är ett brott.